Skip to main content

Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

§1 FORENINGS NAVN

Foreningens navn er Hejnsvig Idrætsforening (HIF). Stiftet den 26. september 1881. Hjemsted er Billund

kommune.

§2 FORMÅL

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets

sundhed og trivsel

§3 HOVEDORGANISATION

Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Boldspil Union (DBU), samt
Dansk Håndboldforbund (DHF), samt specialforbundene under Dansk Idrætsforbund, og underkastet ovennævnte organisationers vedtægter og regler

§4 LEDELSE

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, bestående af 5 personer. Disse vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Hvert andet år vælges henholdsvis 2 og 3 personer. I lige år vælges 2 eller 3 personer, og i ulige år vælges 2 eller 3 personer. Hvert år vælges 1 suppleant til hovedbestyrelsen, samt 2 revisorer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med følgende poster mellem de 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær, et bestyrelsesmedlem og ungdomsformanden.”

§5 FORENINGS ORGINASATION

Foreningen består af følgende underudvalg:

1) Gymnastik
2) Svømning
3) Fodbold – senior
4) Fodbold – ungdom
5) Håndbold
6) Løb
7) Kroket
8) Aktivitetsudvalg

Underudvalgene varetager selvstændigt driften indenfor deres område, ud fra de rammer og instrukser, som er fastsat af hovedbestyrelsen.

Formændene for de respektive udvalg indkaldes af hovedbestyrelsen til mindst 4 årlige møder.
Medlemmerne i underudvalgene: Gymnastikudvalget består af 2 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der vælges 1 person hvert år.

Svømmeudvalget består af 1 medlem, som vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Fodbold seniorudvalget består af 2 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Hvert andet år vælges 1 person. Det skal tilstræbes, at medlemmerne i udvalget er fordelt på begge køn.
Fodbold ungdomsudvalget består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig
periode. Hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 2 personer. Det skal tilstræbes, at medlemmerne i udvalget er fordelt på begge køn.

Håndboldudvalget består af 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Hvert år vælges henholdsvis 2 og 1 person(er).

Løbeudvalget består af 4 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Hvert år vælges 2 personer.

Kroketudvalget består af 2 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2-årig periode. Hvert år vælges 1 person.

Aktivitetsudvalget består af 1 medlem, som vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Derudover udpeger gymnastikudvalg, fodbold seniorudvalg, fodbold ungdomsudvalg, håndboldudvalg,
løbeudvalg, samt kroketudvalg hver en person til udvalget, som udpeges på første udvalgsmøde efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges hvert år 1 suppleant til hvert udvalg.

Underudvalgene kan vælge at supplere udvalget med yderligere medlemmer, som ikke vælges på
generalforsamlingen, men som er tilknyttet udvalget efter nærmere aftale med de generalforsamlingsvalgte udvalgsmedlemmer.

§6 UDGÅR

Forsamlingshusets Venner Foreningen ejer Hejnsvig Forsamlingshus. Forsamlingshuset drives af den særskilte forening Forsamlingshusets Venner (FV90).

FV90 har selvstændige vedtægter og særskilt bestyrelse, som varetager den daglige drift i FV90.

Hovedbestyrelsen udpeger 2 personer til FV90’s bestyrelse.
Årsregnskabet for FV90 fremlægges og godkendes på HIFs generalforsamling.

§7

Foreningens medlemmer og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt, for foreningens
indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser, udover kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8 MEDLEMMER

Enhver, der vil underkaste sig foreningens love og vedtægter, kan optages som medlem.

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§9 UDMELDELSE

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren i hovedbestyrelsen.
Ingen medlemmer kan få deres udmeldelse såfremt de skylder i kontingent.

§10 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingentet, såvel for aktive og som for passive, fastsættes af hovedbestyrelsen. Opkrævning af kontingent sker på, de af hovedbestyrelsen fastsatte tidspunkter.

§11 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i et lokalt medie, med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden for hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har medlemmer fra 18 år og opefter, samt forældre til medlemmer under 18 år, dog kun med en stemme pr. barn.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden.
Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når et medlem forlanger det, eller når dirigenten forlanger det.

Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse af medlemmer være skriftlige.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges før tidligst på den næste generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar, hvert år. Dagsorden omfatter mindst følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forelæggelse af regnskabet for FV90. Udgår
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til hovedbestyrelsen.
 7. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen.
 8. Valg til underudvalg.
 9. Valg af suppleanter til underudvalg.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt.

Forslag om vedtægtsændringer kan behandles på ordinær generalforsamling, såfremt der er varslet forslag om vedtægtsændringer i indkaldelsen til generalforsamlingen, og de foreslåede vedtægtsændringer offentliggøres samtidig med indkaldelsen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kan ske ved simpelt flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

§12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, eller når mindst 1/5 af
de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, overfor hovedbestyrelsen med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær dagsorden skal afholdes seneste 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indkaldes i lighed med ordinær generalforsamling.

§13 REGNSKAB

Foreningens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forsynes med
revisionspåtegning og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Regnskabet skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling.

§14 TEGNING

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb – salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse.

§15 OPLØSNING AF FORENINGEN

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på mindst 2, efterfølgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor og med mindst 14 dages mellemrum.

§16 ANVENDELSE AF FORMUE VED OPLØSNING

Såfremt foreningen opløses, overgår foreningens formue til et kulturelt formål i Billund kommune.

Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 14. marts 2022